நாட்டாமை, டெம்ப்ளேட்டை மாத்த சொல்லு!


புது டெம்ப்ளேட் எனக்கும் பிமுரளிக்கும் மட்டுமே பிடித்திருக்கிறது. அதனால் போன மச்சான் திரும்பி வந்தான்…