ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் – ஸ்ரேயாவின் விமர்சனம்


நேற்று தயங்கி தயங்கி ஹேமா என் பத்து வயது பெண் ஸ்ரேயாவை ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் பார்க்க அழைத்து சென்றாள். அவளுக்கு peer pressure – அவள் சக மாணவிகள் எல்லாம் பார்த்துவிட்டார்களாம்.

ஸ்ரேயாவின் ஒரு வரி விமர்சனம்:

For this long a movie, there should be more than two songs!

I don’t understand how the kids talk in Hindi before they fall of the train and in English after the fall from the train!