ஸ்ரீதரின் அவளுக்கென்று ஒரு மனம்


ஸ்ரீதரின் இன்னொரு படமான அவளுக்கென்று ஒரு மனம் விமர்சனம் இங்கே.