இங்கும்-அங்கும் (வானொலி நிகழ்ச்சி)


RVயும் Bagsம் Itsdiff வானொலிக்காக ஸ்ரீயுடன் சேர்ந்து கொடுக்கவிருந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சில தொழில்நுட்ப கோளாறினால் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதில் ஒரு லைட் ப்ரொக்ராம் ஏற்பாடு ஆகியிருக்கிறது.

நிகழ்ச்சியின் பெயர்

இங்கும்-அங்கும்

(ஒரெ மெட்டில் ஹிந்தி தமிழ் பாடல்கள்)

 

March 9th 7. 30 am PST Very special program

Ingum/Angum

Hindi/ Tamil – Songs with similar tunes –Live

(இந்திய நேரப்படி புதன் இரவு – 8:30 )

 

Tune in and Enjoy the show